Lördag Lör 26 Februari Feb
Tisdag Tis 1 Mars Mar
Torsdag Tor 3 Mars Mar
Lördag Lör 5 Mars Mar
Tisdag Tis 8 Mars Mar
Torsdag Tor 10 Mars Mar
Lördag Lör 12 Mars Mar
Tisdag Tis 15 Mars Mar
Tisdag Tis 22 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Fredag Fre 1 April Apr
Söndag Sön 3 April Apr
Tisdag Tis 5 April Apr
Torsdag Tor 7 April Apr
Torsdag Tor 18 Augusti Aug
Lördag Lör 17 September Sep
Torsdag Tor 22 September Sep
Lördag Lör 24 September Sep
Torsdag Tor 29 September Sep
Lördag Lör 1 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lördag Lör 8 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Lördag Lör 15 Oktober Okt
Torsdag Tor 20 Oktober Okt
Lördag Lör 22 Oktober Okt
Tisdag Tis 25 Oktober Okt
Torsdag Tor 27 Oktober Okt

Stadgar

För Växjö Lakers Hockey
Fastställd av konstituerande stämma 8 september 1997. Reviderad av extra föreningsstämma 8 december 2003 och ordinarie årsmöte 26 maj 2005. Reviderad vid ordinarie årsmöte den 27 maj 2011. Reviderad vid ordinarie årsmöte den 14 juni 2016.
 

Idrottens mål och inriktning

Definition
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort
Föreningens hemort är Växjö kommun.
 
Medlemskap

§1
Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, fastställd av årsmötet.
Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlemmar i föreningen.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kalla enskild person ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.
Om rätt att kalla enskild person hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i 9§ RF:s stadgar.

§2
Medlem som vill utträda i föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller ej. Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§3
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutande fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslut. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt1 och 80§ RF:s stadgar. 

Medlem

§4
Medlem
-har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
-har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
-skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen
-har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§5
Medlem skall betala den avgift som bestäms av årsmötet.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgifter
Medlemskort får ej utlånas eller överlåtas.

§6
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.
 
Styrelsen

§7
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, vederbörande RFS och dess stadgar, verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att:
-tillse att för föreningen bindande regler iakttas
-verkställa av årsmötet fattade beslut
-planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
-ansvara för och förvalta föreningens medel, samt
-förbereda årsmötet.

§8
Styrelsen består av ordförande samt minst 5 och högst 10 ledamöter.

§9
Styrelseledamöterna väljs av årsmötet för tid som sägs i §19 bland föreningen röstberättigade medlemmar.
Styrelsen utser inom sig vice Ordförande, Sekreterare och de övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i §9 andra stycket RF:s stadgar.

Medlem äger rätt att fritt nominera valbar person enligt dessa stadgar till ordförande och styrelseledamot oavsett valberedningens förslag. Nomineringen skall, för att beaktas, meddelas sammankallande för valberedningen senast en vecka före tiden för årsmötet. Vid äventyr av nominering under en tidpunkt senare än den föreskrivna lämnas nomineringen utan avseende på årsmötet.

§10

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll/minnesanteckningar föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet/minnesanteckningarna.

§12
Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsen förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice Ordföranden in i Ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsen ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter ankomma på sekreterare.

- att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten
- att föra protokoll över styrelsens sammanträden

Verksamhets- och räkenskapsår

§13
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj till och med 30 april (beslutat vid extra årsmöte 2003-12-08). Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. 
 
Revisorer

§14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
 
Sektioner

§15
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion (sektioner), nämligen ishockey, samt inline.

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.
 
Möten

Ordinarie möte

§16
Med föreningen hålls årsmöte i juni månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungöres senast 2 veckor före mötet eller kungöres inom samma tid av styrelsen i ortspress samt genom anslag i klubblokal el dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet.

§17
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas till annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§18
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§19
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
3. Årsmötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
6. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera protokollet samt rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Stadgeändringar
12. Val av
a) Ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
b) Övriga ledamöter
c) Revisorer, 1 eller 2, varav 1 auktoriserad. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta (ändrat årsmötet 26 maj 2005).
d) 3 Ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en sammankallande.
e) Ombud till SDF-möten.
13. Information om verksamheten och budget för kommande verksamhetsår
14. Förslag till Årsmötet, som väckts av styrelsen, eller inlämnats till styrelsen senast 30 dagar före mötet
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas
Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte

§20
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal el dyl.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§21
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §17 och §18.

Beslut, omröstning

§22
Beslut fattas med acklamation (dvs. med JA eller NEJ rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag för de i §20 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren i §8 RF:s stadgar).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
 
Stadgefrågor och övrigt

§23
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.
Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§24
I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar kall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande SF.

§25
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.