Bild saknas
Historia

1997: Växjö Lakers bildas efter att Växjö HC gått i konkurs och startade om i division 4.

1999: Växjö Lakers tog klivet från division 4 till division 2.

2001: Växjö Lakers tog klivet upp i division 1.

2003: Växjö Lakers gick upp i HockeyAllsvenskan.

2009: Växjö Lakers spelade i kvalserien för första gången.

2011: Växjö Lakers vann kvalserien och är klara för Elitserien. Lagom till säsongen 2011/12 står nya VIDA Arena klar.

2014: Växjö Lakers slutar trea i tabellen och når första SHL-slutspelet någonsin.

2015: Växjö Lakers tar ett historiskt SM-guld efter att ha slagit ut Skellefteå i sjätte finalmatchen.

2016: Växjö Lakers åker ut i semifinal mot Skellefteå.

2017: Växjö Lakers vinner grundserien för första gången.

2018: Växjö Lakers vinner grundserien för andra gången och tar klubbens andra SM-guld.

2019: Växjö Lakers åker ut i kvartsfinal mot Luleå.

2020: Växjö Lakers slutar 10:a i grundserien. Slutspelet ställs in pga. Covid 19-pandemin.

2021: Växjö Lakers vinner grundserien och klubbens tredje SM-guld.

2022: Växjö Lakers åker ut i kvartsfinal mot Frölunda.

2023: Växjö Lakers vinner grundserien för fjärde gången och tar klubbens fjärde SM-guld.

2024: Växjö Lakers kommer tvåa i grundserien och åker ut i semifinal mot Rögle BK.

Tabellplaceringar

Tabellplaceringar i HockeyAllsvenskan

2003/04: 7 (spelade playoff) 2004/05: 5 (spelade playoff) 2005/06: 10 2006/07: 6 (spelade playoff) 2007/08: 6 (spelade playoff) 2008/09: 5 (spelade i kvalserien) 2009/10: 3 (spelade i kvalserien) 2010/11: 1 (vann kvalserien)

Tabellplaceringar i Elitserien/SHL

2011/12: 9:a i grundserien på 77 poäng

2012/13: 10:a i grundserien på 64 poäng

2013/14: 3:a i grundserien på 94 poäng (utslagna i semifinal av Färjestad)

2014/15: 3:a i grundserien på 96 poäng (vann SM-guld och slog ut Skellefteå i finalen)

2015/16: 6:a i grundserien på 87 poäng (utslagna i semifinal av Skellefteå)

2016/17: 1:a i grundserien på 99 poäng (utslagna i kvartsfinal av Malmö)

2017/18: 1:a i grundserien på 116 poäng (vann SM-guld och slog ut Skellefteå i finalen)

2018/19: 7:a i grundserien på 82 poäng (utslagna i kvartsfinal av Luleå)

2019/20: 10:a i grundserien på 70 poäng (uteblivet slutspel pga coronavirus)

2020/21: 1:a i grundserien på 102 poäng (vann SM-guld och slog ut Rögle i finalen)

2021/22: 5:a i grundserien på 85 poäng (utslagna i kvartsfinal av Frölunda)

2022/23: 1:a i grundserien på 102 poäng (vann SM-guld och slog ut Skellefteå i finalen)

2023/24: 2:a i grundserien på 99 poäng (utslagna i semifinal av Rögle BK)

Växjö Lakers Styrelse

Styrelsen arbetar hårt för att sätta medarbetarna och deras utveckling i fokus, och strävar alltid efter att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna för att prestera på högsta nivå. Deras engagemang och passion för sporten och organisationen är synligt i allt de gör, och det är en stor anledning till att Växjö Lakers har blivit så framgångsrika.

Vi är stolta över att ha en så stark och kompetent styrelse och vi ser fram emot att fortsätta att arbeta tillsammans för att nå ännu större framgångar i framtiden.

Ordförande

Jennie Isberg

Ordförande
Ledamöter

Jon Bergsjö

Styrelseledamot

Lars Lindberg

Styrelseledamot

Nina Bremer

Styrelseledamot

Ronny Lindén

Styrelseledamot

Henrik Olofsson

Styrelseledamot

Daniel Hegborn

Styrelseledamot
Bild saknas
Bild saknas
Stadgar för Växjö Lakers Hockey Club

Fastställda av konstituerande stämma 8 september 1997. Reviderade av extra föreningsstämma 8 december 2003. Reviderade vid ordinarie årsmöte 26 maj 2005. Reviderade vid ordinarie årsmöte 27 maj 2011. Reviderade vid ordinarie årsmöte 14 juni 2016. Reviderade vid ordinarie årsmöte 28 juni 2022.

Idrottens mål och inriktning Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort Föreningens hemort är Växjö kommun.

Medlemskap §1 Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, fastställd av årsmötet.

Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlemmar i föreningen.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kalla enskild person ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

Om rätt att kalla enskild person hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i 3 kap. 5 § RF:s stadgar.

§2 Medlem som vill utträda i föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller ej. Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§3 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutande fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslut. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne per post eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Medlem

§4 Medlem

-har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,

-har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,

-skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,

-har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§5 Medlem skall betala den avgift som bestäms av årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort får ej utlånas eller överlåtas.

§6 Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem föreningen. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen

§7 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, vederbörande RFS och dess stadgar, verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen att:

-tillse att för föreningen bindande regler iakttas,

-verkställa av årsmötet fattade beslut,

-planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

-ansvara för och förvalta föreningens medel, samt

-förbereda årsmötet.

§8 Styrelsen består av ordförande samt minst 5 och högst 10 ledamöter.

§9 Styrelseledamöterna väljs av årsmötet för tid som sägs i § 19 bland i föreningen röstberättigade medlemmar.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 3 kap. 4 § RF:s stadgar.

Medlem äger rätt att fritt nominera valbar person enligt dessa stadgar till ordförande och styrelseledamot oavsett valberedningens förslag. Nomineringen skall, för att beaktas, meddelas sammankallande för valberedningen senast en vecka före tiden för årsmötet. Om så ej skett skall nomineringen lämnas utan avseende på årsmötet. 

§10 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§11 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträdet skall protokoll/minnesanteckningar föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet/minnesanteckningarna.

§12 Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter ankommer på sekreteraren.

- att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, samt

- att föra protokoll över styrelsens sammanträden

Verksamhets- och räkenskapsår

§13 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj till och med 30 april (beslutat vid extra årsmöte 2003-12-08). Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Revisorer

§14 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt, när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Sektioner

§15 Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner:

-Ishockey.

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Möten

Ordinarie möten

§16 Med föreningen hålls årsmöte i juni månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungöres senast 2 veckor före mötet av styrelsen genom anslag på föreningens hemsida.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet.

§17 Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter för innevarande verksamhetsår till föreningen senast den 31 maj och under året fyller lägst 18 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna rätt är personlig och får inte överlåtas till annan. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§18 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§19 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Årsmötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera protokollet samt rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Stadgeändringar
 12. Val av
 13. a) Styrelsens ordförande för en tid av 1 år
 14. b) Övriga styrelseledamöter, för en tid av 1 eller 2 år
 15. c) Revisorer, 1 eller 2, varav 1 auktoriserad. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta (ändrat årsmötet 26 maj 2005).
 16. d) 3 eller 4 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, varav en sammankallande.
 17. e) Ombud till SDF-möten.
 18. Information om verksamheten och budget för kommande verksamhetsår
 19. Förslag till årsmötet, som väckts av styrelsen, eller inlämnats till styrelsen senast 30 dagar före mötet
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas

Fråga av ekonomisk eller annan för föreningen väsentlig natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra årsmöte

§20 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen och/eller genom anslag på föreningens hemsida.

Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§21 Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18. 

Beslut, omröstning

§22 Beslut fattas med acklamation (dvs. med JA- eller NEJ-rop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i § 23 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren i §8 RF:s stadgar).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad så begär. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor och övrigt

§23 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

§24 I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelsen jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges vederbörande SF.

§25 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.